TÒA SOẠN TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Tòa nhà B1 (B11.126), Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943 855 246 (187), Fax: 02943 855 217
Email: banbientaptckh@tvu.edu.vn
Website: http://tckh.tvu.edu.vn/

LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ KHOA HỌC

Tổng biên tập: TS. Nguyễn Tiến Dũng

Email: ntdung@tvu.edu.vn

Phó Tổng biên tập: ThS. Phạm Thị Tố Thy

Email: pttothy@tvu.edu.vn; Điện thoại: 02943 855 246 (187)

THƯ KÍ TÒA SOẠN

CN. Phan Hoàng Minh

Email: phminh@tvu.edu.vn; Điện thoại: 02943 855 246 (187)

KĨ THUẬT VIÊN TÒA SOẠN

KS. Hứa Minh Nhựt

Email: hmnhut@tvu.edu.vn; Điện thoại: 02943 855 246 (187)