KINH TẾ - XÃ HỘI

GS.TS. Lê Sỹ Thiệp, Học viện Hành chính Quốc gia

Chuyên môn: Kinh tế

TS. Huỳnh Văn Hồng, Viện nghiên cứu công nghệ đào tạo quản trị TP. HCM

Chuyên môn: Quản trị Kinh doanh

TS. Phạm Ngọc Đỉnh, Khoa Lí luận Chính trị, Trường Đại học Trà Vinh

Chuyên môn: Triết học - Nghiên cứu Khoa học Xã hội

 

VĂN HÓA - GIÁO DỤC - NGHỆ THUẬT

GS.TS. Nguyễn Chí Bền, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

Chuyên môn: Văn hóa học

TS. Đặng Huỳnh Mai, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Trà Vinh

Chuyên môn: Giáo dục học

TS. Nguyễn Thị Phương Nam, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Trà Vinh

Chuyên môn: Nghiên cứu Sư phạm - Ngôn ngữ Anh

 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG

GS. Hoàng Khải Lập, Trường Đại học Trà Vinh

Chuyên môn: Y học

PGS.TS. Lê Văn Sơn, Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Chuyên môn: Tin học

TS. Nguyễn Thanh Mỹ, Công ty Cổ phần Mỹ Lan Trà Vinh

Chuyên môn: Năng lượng và vật liệu

TS. Francois Malherbe, Swinburne University of Technology

Chuyên môn: Analytical Chemistry, Materials, Science, Environment

TS. Lê Hữu Phúc, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh

Chuyên môn: Điện tử

TS. Nguyễn Khắc Cường, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Bình Dương

Chuyên môn: Thủy văn, Thủy lực, Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp

TS. Nguyễn Minh Hòa, Khoa Kỹ thuật và Công nghê, Trường Đại học Trà Vinh

Chuyên môn: Kỹ thuật và Khoa học ứng dụng

TS. Huỳnh Bã Giã, Khoa Hóa học Ứng dụng, Trường Đại học Trà Vinh

Chuyên môn: Polymer Synthesis

 

NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN

PGS.TS. Phạm Văn Kim, Phó chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học & Kĩ thuật thành phố Cần Thơ

Chuyên môn: Nông nghiệp

TS. Trần Thị Phận, Khoa Nông nghiệp - Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh

Chuyên môn: Thú y

TS. Phạm Kim Long, Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh

Chuyên môn: Khoa học Nông nghiệp và Khoa học ứng dụng