1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh công bố kết quả các công trình nghiên cứu khoa học, các bài nghiên cứu tổng quan có giá trị khoa học mới của các nhà khoa học trong và ngoài nước; được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Tạp chí không nhận đăng công trình đã công bố trên ấn phẩm khác.

2. Hình thức: Bài viết được đánh máy bằng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, giãn dòng: Exactly = 16pt, lề trên 2,5 cm, lề dưới 2 cm, lề trái 3,5cm, lề phải 2cm; độ dài từ 06 đến 12 trang A4.

Bài viết rõ ràng, hình vẽ đặt đúng chỗ, vẽ rõ nét bằng mực đen trên giấy can hoặc giấy trắng chất lượng tương đương chế bản (tòa soạn không làm lại chế bản cho hình vẽ) .   

3. Cấu trúc bài báo:

- Tiêu đề: viết tiếng Việt và tiếng Anh

- Tóm tắt (Abstract): 150 - 250 từ bằng tiếng Việt và tiếng Anh

- Từ khóa (Keywords): 03 - 06 từ hoặc cụm từ bằng tiếng Việt và tiếng Anh

- Nội dung: Bài viết phải đánh dấu rõ các phần mở đầu, nội dung, kết luận; các mục, các tiểu mục; sử dụng văn phong khoa học, thuật ngữ và các kí hiệu thông dụng.

(Xem hướng dẫn chi tiết tại mục “Bài báo mẫu” đăng trên trang web: http://tckh.tvu.edu.vn/).

4. Trích dẫn và danh mục Tài liệu tham khảo được trình bày theo tiêu chuẩn Vancouver Citing and Referencing Style

- Trích dẫn: Nguồn tài liệu trích dẫn là số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo, được đặt trong ngoặc vuông. Khi trích dẫn nhiều nguồn một chỗ, liệt kê từng số trong dấu ngoặc vuông, sử dụng dấu phấy (nếu thứ tự không liên tục), dấu gạch ngang (nếu thứ tự liên tục) giữa các số. Ví dụ: [1], [3], [7]; [1] - [3].

-Tài liệu tham khảo: Được đánh số và trình bày theo thứ tự trích dẫn xuất hiện trong văn bản, danh mục Tài liệu tham khảo được lập theo tiêu chuẩn Vancouver Citing and Referencing Style với định dạng cơ bản như sau:

+ Đối với sách:

[Số thứ tự] Tên tác giả/Người biên tập (biên tập/ed). Tựa sách. Tập (nếu sách gồm nhiều tập). Số xuất bản (nếu xuất bản lần thứ 2 trở đi). Nơi xuất bản: Nhà xuất bản; Năm xuất bản.

+ Đối với bài báo trong tạp chí in, điện tử/báo cáo tại hội nghị, hội thảo:

[Số thứ tự] Tên tác giả. Tựa đề bài viết. Tên tạp chí. Năm xuất bản; Số(quyển): trang.

+ Đối với nguồn trực tuyến:

[Số thứ tự] Tên tác giả. Tựa bài. Truy cập từ trang web [Ngày truy cập].

(Xem hướng dẫn chi tiết tại mục “Hướng dẫn trình bày” đăng trên trang web: http://tckh.tvu.edu.vn/)

5. Chú thích đặt ở cuối trang (nếu có), lời cảm ơn được đặt ở cuối bài trước tài liệu tham khảo (nếu có).

6. Tác giả bài viết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước phát luật về nội dung bài viết, xuất xứ tài liệu trích dẫn.

7. Ban Biên tập chỉ nhận đăng những bài viết trình bày đúng thể lệ. Tạp chí không gửi lại bài viết cho tác giả trong trường hợp bài không được chọn đăng.

8. Tất cả các bài in trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh sẽ được công bố toàn văn trên trang web: http://journal.tvu.edu.vn

9. Tác giả gửi bài online ở dạng tập tin (MS. Word hoặc Latex) tại địa chỉ: http://tckh.tvu.edu.vn/. Vui lòng đặt tên file bài gửi là tên bài viết và đính kèm file Thông tin tác giả, tải tại địa chỉ: http://tckh.tvu.edu.vn/bai-bao-mau.

 

                        Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

                        Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh

                        126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

                        Điện thoại: 02943 855 246 (187); E-mail: banbientaptckh@tvu.edu.vn

                        Website: http://journal.tvu.edu.vn