1. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh chỉ nhận công bố các công trình chưa công bố trên các ấn phẩm khác.

2. Tạp chí sẽ từ chối bài ở bất cứ thời điểm nào nếu phát hiện trường hợp bài viết trùng lắp về nội dung với ấn phẩm đã công bố.

3. Những số xuất bản của Tạp chí sẽ được kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc tế như Google Scholar, Scopus, ..

4. Bài gửi đăng cần thực hiện theo Hướng dẫn trình bày bài báo của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh.

5. Tất cả các bài gửi đăng đều được thực hiện theo đúng quy trình bình duyệt của tạp chí.

6. Trước khi bài báo được đăng online tác giả có thể rút lại bất kì thời gian nào.